Boeking en leveringsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden en definities 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en de totstandkoming ervan tussen Rijvaardigheidscentrum Lelystad (vanaf nu RCL) en een zakelijke contractant betreffende (de deelneming aan) een rijvaardigheidstraining.
   
 2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder RCL:
  Deelnemer: degene die deelneemt aan een rijvaardigheidstraining tevens zijnde degene ten wiens behoeve is geboekt en die de boeking heeft aanvaard of degene die op grond van indeplaatsstelling deelneemt.

2. Boekingen 

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod van RCL door de contractant.
   
 2. Een overeenkomst met betrekking tot (het deelnemen aan) een rijvaardigheidstraining kan alleen via online boeking worden gesloten.
   
 3. De boekingsbevestiging vermeldt de plaats, de datum en tijd van de training, de prijs, het aantal deelnemers en eventuele andere bijzonderheden.
   
 4. Deelnemers dienen ten tijde van de training in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Deelname aan de trainingen en bezoek aan de locatie geschied op eigen risico.
   
 5. De contractant is (hoofdelijk) aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien en staat er voor in dat de deelnemer alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst kent en nakomt en voldoet aan de gestelde voorwaarden.

3. Betalingen 

 1. Alle facturen moeten uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum en in ieder geval vijf dagen vóór aanvang van de rijvaardigheidstraining betaald zijn, tenzij de factuur uitdrukkelijk een andere betalingstermijn vermeldt of anderszins een andere betalingstermijn is afgesproken.
   
 2. Indien het cursusgeld niet voor aanvang van de cursus door RCL is ontvangen, is RCL  gerechtigd deelname aan de cursus te weigeren. In dat geval blijft de betalingsverplichting van de contractant ongewijzigd bestaan.
   
 3. Annuleringskosten moeten uiterlijk binnen 14 dagen na de annulering betaald te zijn.
   
 4. Indien niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens RCL wordt voldaan, is over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% over iedere maand waarin betaling achterwege blijft. Een gedeelte van een maand wordt voor een hele maand gerekend. Tevens kan RCL betaling vorderen van alle buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde met een minimum van euro 55,-

4. Wijzigingen

 1. Het staat RCL vrij om voertuig- merk en type te wijzigen. Dit ondanks dat er in advertenties typen of merken worden genoemd. RCL moet bij wijziging altijd zorgen voor moderne en veilige voertuigen.
   
 2. Het staat RCL vrij om wijzigingen in de overeengekomen datum, tijd of plaats van de rijvaardigheidstraining aan te brengen dan wel de rijvaardigheidstraining te annuleren.
   
 3. Hieronder wordt verstaan dat:
  1. Omstandigheden van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van RCL aan de overeenkomst niet kan worden gevergd;
  2. Slechte weersomstandigheden (strenge vorst, ijzel, sneeuw, zware storm);
  3. Stroomstoringen;
  4. In opdracht van verhuurder, gemeente of provincie;
  5. Onvoldoende aanmeldingen, zulks ter beoordeling van RCL
    
 4. RCL kan in geval van onvoldoende aanmeldingen zoals vermeld in artikel 4b, uitsluitend tot 5 dagen voor aanvang van de rijvaardigheidstraining annuleren.
   
 5. Wijzigingen en annulering ingevolge artikel 4 worden de contractant zo spoedig mogelijk per mail en of vermelding op de site gemeld.
   
 6. Indien RCL na annulering geen alternatieven kan bieden restitueert RCL aan de contractant het reeds betaalde cursusgeld. RCL is in geen geval rente en/of schadevergoeding verschuldigd.
   
 7. Het onder 4e gestelde geldt niet indien de noodzaak tot wijziging of annulering aan de contractant te wijten is. De annulering wordt dan beschouwd als annulering door de contractant.

5. Annulering door de contractant

 1. Bij annulering van de rijvaardigheidstraining door de contractant zijn de volgende percentages van het cursusgeld per annulerende deelnemer verschuldigd:
  1. Vanaf de boeking tot 21 dagen voor aanvang van de cursus 25%;
  2. Vanaf 21 dagen tot 7 dagen voor aanvang van de cursus 50%;
  3. Vanaf 7 dagen tot 3 dagen voor de cursus 75%;
  4. Vanaf 3 dagen voor en op de dag van de cursus 100%.
    
 2. De bij 5a genoemde regeling geldt uitsluitend indien per deelnemer een cursusprijs is vastgesteld. Indien met de contractant een vaste totaalprijs is overeengekomen voor een variabel echter gemaximeerd aantal deelnemers, dan is contractant bij annulering voor één of meer (niet zijnde alle) deelnemers onverminderd deze vaste totaalprijs verschuldigd. Bij volledige annulering (voor alle deelnemers) zijn in betreffend geval de bij 5a genoemde percentages van deze vaste totaalprijs verschuldigd.
   
 3. Het niet verschijnen op de cursus zonder voorafgaande annulering wordt gelijkgesteld aan annulering op de dag van de cursus.

6. Annulering door het Rijvaardigheidscentrum Lelystad

 1. RCL is gerechtigd de gebruiksovereenkomst te annuleren indien er een grootschalige wijziging plaatsvindt aan de baan, het terrein of de daarbij behorende voorzieningen. In dat geval is de opdrachtgever de gebruikssom niet verschuldigd.
   
 2. RCL heeft te allen tijde het recht de gebruiksovereenkomst te beëindigen met ingang van een door haar te bepalen datum, indien opdrachtgever niet voldoet aan enigerlei voor haar uit de overeenkomst of de algemene gebruiksvoorwaarden voortvloeiende verplichting, indien opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, indien er beslag op goederen van opdrachtgever wordt gelegd of indien er beslag dreigt.
   
 3. Storing in het bedrijf als gevolg van overmacht ontslaat RCL van het nakomen van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interessen kan doen gelden.
   
 4. Onder overmacht worden onder andere verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, extreme weersomstandigheden, optreden van werknemersorganisaties, maatregelen van overheidswege (landelijk of provinciaal of gemeentelijk) en andere onvoorziene omstandigheden welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of zelfs onmogelijk maken.
   
 5. RCL houdt zich het recht voor om de geboekte data bij het niet tijdig voldoen van de verschuldigde bedragen te annuleren, waarbij de vordering van de verschuldigde bedragen blijft staan.
   
 6. RCL is nimmer aansprakelijk voor de door opdrachtgever geleden schade als gevolg van annulering van de gebruiksovereenkomst door RCL.

7. Annulering door Rijvaardigheidscentrum Lelystad ten tijde van de training

 1. Het staat RCL vrij om de deelnemer uit te sluiten van deelname indien:
  1. De deelnemer instructies niet opvolgt
  2. De deelnemer een gevaar vormt voor andere deelnemers en zichzelf
  3. De deelnemer schade aanbrengt aan locatie of voertuigen

8. Wijziging door de contractant

 1. De contractant heeft het recht wijziging van de overeenkomst te verlangen voor zover deze uitvoerbaar is, zulks ter beoordeling van RCL
  1. Bij wijziging op verzoek van de contractant zijn de volgende percentages van het totale cursusgeld verschuldigd, indien de wijziging plaatsvindt:
  2. vanaf de boeking tot 21 dagen voor aanvang van de rijvaardigheidstraining 10%;
  3. vanaf 21 dagen tot 7 dagen voor aanvang van de rijvaardigheidstraining 50%;
  4. vanaf 7 dagen tot 3 dagen voor de rijvaardigheidstraining 75%;
  5. 3 dagen voor en op de dag van de rijvaardigheidstraining zelf 100%.

9. Indeplaatsstelling

 1. Indien een deelnemer verhinderd is aan de cursus deel te nemen, kan deze op verzoek van de contractant worden vervangen door een ander onder de volgende voorwaarden:
  1. De contractant overhandigt de nieuwe deelnemer de uitnodiging met de daarbij behorende deelnemersvoorwaarden.
  2. De nieuwe deelnemer krijgt van RCL geen uitnodiging.
  3. Het verzoek tot indeplaatsstelling wordt uiterlijk twee werkdagen vóór de cursus schriftelijk of telefonisch doorgegeven.